Wyzwanie

Tak jak w całym Suomi.fi, również w tym projekcie głównym wyzwaniem była cyfryzacja kolejne obszaru relacji między państwem a obywatelami. W tym przypadku celem było stworzenie łatwodostępnej platformy cyfrowej, która pozwoliłaby mieszkańcom Finlandii na szybki dostęp do usług i obiektów znajdujących się w okolicy.

Rozwiązanie

Aplikacja Service Locations na Androida pomaga znaleźć pobliskie usługi finansowane przez państwo. Agencje organów państwa, biblioteki, obiekty sportowe czy placówki edukacyjne pokazywane są - dzięki technologii AR - na ekranach tabletów i telefonów. Rowiązanie jest szeroko dostępne oraz spełnia standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Efekt

Łatwość w dostępie do informacji pozwala mieszkańcom Finlandii na szerszą skalę wykorzystywać finansowane z publicznych pieniędzy usługi. Dzięki transparentności informacyjnej obywatele kraju wiedzą jak inwestowane są ich podatki, to sprzyja budowaniu zaufania pomiędzy ludźmi a urzędami.

Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

Do góry